قیر پاشی خیابان های محمد رسول الله و صداقت به روایت تصویر

 

خیابان محمد رسول الله نوجین

خیابان محمد رسول الله نوجین

خیابان محمد رسول الله نوجین