بازدید فرماندار و مسئولین شهرستان به اتفاق شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نوجین از پروژه راهگشایی جاده فراشبند، نوجین، مسقان، شیراز

 

جاده نوجین- شیراز

جاده نوجین- شیراز

جاده نوجین- شیراز

جاده نوجین- شیراز

جاده نوجین- شیراز

جاده نوجین- شیراز

جاده نوجین- شیراز