گزارش تصویری از پیاده روی در مسیر راهگشایی جاده فراشبند ،نوجین،مسقان شیراز

 

پیاده روی در جاده نوجین-شیراز

پیاده روی در جاده نوجین-شیراز

پیاده روی در جاده نوجین-شیراز

پیاده روی در جاده نوجین-شیراز