اجرای 5عدد فنداسیون جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی و المانهای  بلوار ولایت 

 

المانهای  بلوار ولایت نوجین

المانهای  بلوار ولایت نوجین