گزارش تصویری  از اجرای المان های شهری در بلوار ولایت

 

المان شهری نوجین

المان شهری نوجین

المان شهری نوجین