روح الله اردشیری شهردار نوجین استعفای کتبی خود را به شورای اسلامی تحویل داد.

متن استعفا:

 

روح الله اردشیری استعفا نامه

روح الله اردشیری استعفا نامه