برگزاری پیاده روی اربعین به سمت امامزاده سید نظام الدین نوجین

 

پیاده روی روز اربعین شهر نوجین

پیاده روی روز اربعین شهر نوجین

پیاده روی روز اربعین شهر نوجین

پیاده روی روز اربعین شهر نوجین

پیاده روی روز اربعین شهر نوجین

پیاده روی روز اربعین شهر نوجین

پیاده روی روز اربعین شهر نوجین

پیاده روی روز اربعین شهر نوجین