شهرداری نوجین با توجه به جذب مسافرین نوروزی در منطقه تفریحی آبگرم قصد توسعه و گسترش آن را دارد که با توجه به اقدامات جدید حیدر جوکار سرپرست شهرداری نوجین و مصوبات شورای اسلامی شهر نسبت به توسعه این منطقه در حال انجام می باشد.