عملیات نقشه برداری در بافت شهر نوجین جهت طرح هادی شهر به اتمام رسیده است و طراحی نقشه در حال انجام می باشد

.با تهیه نقشه توسط نقشه بردار و تایید مشاور شهر شاز و تایید نهایی دفتر فنی استانداری،طرح هادی شهر نوجین طی سه ماه آینده تهیه و نهایی می گردد