عصر روز چهارشنبه 95/10/8 آقای دکتر پیر حسین کولیوند رئیس اورژانس کشور به همراه مسئولین استانی شهرستان فراشبند از اورژانس شهر نوجین بازدید نمودند

رضا محمدی شهردار نوجین و اعضای شورای شهر و همچنین پرسنل اورژانس نوجین به بیان مشکلات اورژانس پرداختند.

دکتر کولیوند رئیس اورژانس کشور در خصوص حل برخی از مشکلات اورژانس شهر نوجین در آینده ای نزدیک خبر داد

دکتر کولیوند

دکتر کولیوند

دکتر کولیوند

دکتر کولیوند

دکتر کولیوند