با دعوت قبلی از  کرامت الله روین تن رییس دفتر کورش کرمپور در شهرستان فراشبند  با حضور اعضای شورا شهر و شهردار محترم رضا محمدی جلسه ای برگزار شد

مسائل مطرح شده توسط شورا و اعضای شورا عبارتند از : تامین آب فضای سبز و پارک کوهپایه. احداث ایستگاه برق ویژه نوجین. پیگیری مدیریت آب شرب (تعمیر و تعویض شبکه. زمانبندی مناسب تقسیم آب. احداث یک حلقه چاه رزرو) ورزش و تربیت بدنی، آبخیزداری ، درخواست نمایندگی ادارات آب گاز و برق

در پایان مقرر قول مساعد پیگیری از طرف کرامت اله رویین تن داده شد

رضا محمدی